При писането на коментар към статията се препоръчва да спазвате следните правила:

  1. Забранено е да се използва безумие, обижда други участници, изявления, които подбуждат междуетнически или междурелигийски конфликти. Съобщенията, които не отговарят на този елемент, ще бъдат редактирани или изтрити.
  2. Забранява се коментар, чиято цел е рекламирането на продукт или услуга, както в скрита, така и в ясна форма.
  3. Забранени коментари, които не са свързани с предмета на сайта.
  4. Наличието на връзки в текста на коментара. Изключение могат да бъдат връзки, които не се основават на реклами, чиято цел е да допълнят или изяснят информация, свързана с темата на тази статия.
  5. Използването на публикуван преди това коментар за ресурси на трети страни, както и копиране на материали от други ресурси е забранено.
Администрацията на сайта си запазва правото да изтрива или умерява всеки коментар без обяснение.

Моля, имайте предвид, че коментарите могат да бъдат забавени. Ако сте публикували коментар, но не са се появили на сайта, коментарът е изпратен за ръчно модериране. Ако няма нарушения на коментарите, коментарите ви ще бъдат модерирани и добавени към сайта.